Домоуправител и собствениците

За доброто съжителство в големите жилищни кооперации определящо значение имат взаимоотношенията между живущите в тях. До голяма степен те зависят и от избрания домоуправител. Този човек се избира на общо събрание на всички собственици и те дават своите предложения. Много е важно да се съгласуват мненията, така че да се избере подходящия за тази длъжност човек.

Домоуправителят има много задължения, за което трябва да отделя много време. Поради тази причина няма и желаещи да се заемат с тази отговорност. Все пак избраният вече домоуправител трябва да се захваща сериозно със задачите, които са поставени пред него, а те не са малко. Всички ремонти на общата собственост се степенуват по необходимост и на общо събрание се приема реда за тяхното извършване. Съгласуването е задължително, защото услугите, отнасящи се до общата собственост се заплащат от всички собственици.

Между собствениците и домоуправителя отношенията трябва да са добри и градивни за да им резултат от работата. Управителят на етажната собственост търси подходяща фирма, наблюдава ремонта и заплаща услугата като приема резултата от ремонтната дейност. В старите кооперации към момента на дневен ред са смяната на щранговете на всички системи – водоснабдяване, канализация, отопление. При наличие на асансьор е необходимо да се следи за текущите проверки и техническия преглед на асансьорното оборудване от страна на поддържащата фирма.

Задълженията на домоуправителя реално са неизчерпаеми. Той трябва да съдейства за нормални междусъседски отношения; да наблюдава спазването на часовете за почивка и сън; да се грижи за чистотата на стълбище, мазе, външен двор, ако има такъв. Наред с това той има и административни задължения – да води домовата книга, да отчита приходно-разходни документи. Събиране на дължимите суми от собствениците и плащане на общите сметки за чистач, вода, електроенергия.

Понякога възникват и въпроси, свързани с общината. Разрешаването им отново зависи от дейността на избрания от общото събрание управител на общата собственост. Задачите, които стоят пред домоуправителя са много и често няма кандидат да се захване с тяхното решаване. За това напоследък много жилищни сгради решават проблемите си като се доверяват на фирми за професионално управление на общата собственост.

Вашият коментар