Права и задължения на страните при складове под наем

Основно задължение на наемодателя е да предостави на наемателя складове под наем в такова състояние, в каквото са описани във вече подписания договор. За това е добре да се впише в договора всичко, което по ваше мнение трябва да бъде налично в складовете като: отделен вход, телефонна линия, стелажи, специално оборудване. Освен това склада трябва да отговаря на установените изисквания и да е пригоден за използване според заявените потребности.

Законът предвижда отговорност на наемодателя за недостатъци в складовете под наем даже в случаите, когато към момента на сключване на договора, самия той не ги е знаел. Например, ако при съхраняването на вашата продукция се изисква спазване на определен температурен режим, а в стената на помещението се е появила пукнатина, която не позволява неговото поддържане, вие сте в правото си по свой избор да поискате:

– отстраняване на проблема със собствени сили или за негова сметка;
– възстановяване на разходите за ремонт, ако вие сами сте го направили. Освен това вие сте в правото си да си удържите посочените разходи от сумата за наема, като задължително информирате наемодателя за това. И не заравяйте да запазите всички документи, потвърждаващи вашите разходи, защото наемодателя ще поиска да му ги представите;
– да ви намали стойността на наема;
– предсрочно прекратяване на договора.

Обаче, ако наемодателят при сключване на договора е съобщил на наемателя за наличие на недостатъци по складовете под наем, по-горе посоченото право не действа.

Задълженията на наемателя не се ограничават само до своевременно внесената сума за ползване на помещенията. Разбира се, частите на внасяне и срока на разплащане по взаимно съгласие на страните могат да се променят, но не по-често веднъж в годината. Наемателят е длъжен да ползва складовете под наем в съответствие с условията, посочени в договора. Ако такива не са определени, то по тяхното пряко назначение. Следователно, вие наемате складово помещение за съхраняване, например, на обувки, и нямате право да го използвате за бои и лакове.

Да предположим, че наемате складове под наем, които са промишлен хладилник и в договора не е уточнено за какво ще ги ползвате. Така вие може да ги ползвате за бои и лакове, защото, например, вие по-изгодно, но това от гледна точка на закона е незаконно действие.

Вашият коментар