За плюсовете на оперативен лизинг на автомобили

Оперативният лизинг на автомобили за разлика от покупката или традиционните кредите не оказва влияние на баланса на фирмите. Всички видове рискове, свързани с автомобила и неговото ползване се поемат от професионалистите на лизинговата компания – финансов риск, риск от загуба от стойността на автомобила, технически рискове, инфлация, застраховка, остатъчна стойност и други. По такъв начин всички разходи са планирани и лизингополучателят е защитен от непредвидени събития.

Своевременното обновяване на автопарка е сигурна защита от технологично остаряване и начин за оптимизиране на разходите. Фирмата има възможност да насочи средствата си в основния си бизнес. При това се намалява административното натоварване, опростяват се вътрешните процеси, което означава съкращаване на работни места и свързаните с тях разходи за сметка намаляване на операциите, например обработка, контрол и плащане на сметки. Отпада необходимостта от изграждане и поддържане на собствен автопарк. Всички операции свързани с автопарка се изпълняват от лизинговата фирма, чийто работници и специалисти са с нужния опит и знания и ефекта от тяхната дейност максимален.

След приключване на договора за оперативен лизинг на автомобили наетото транспортно средство се връща на фирмата собственик, където то се води в баланса в продължение на целия срок на лизинга. При оперативен лизинг на автомобили фирмата получава широк спектър от услуги – избор на автомобил, отговарящ на интересите на фирмата, неговата покупка, регистрация, застраховка, отговорност за всички видове дейности, свързани с експлоатацията (техническо обслужване, ремонт, смяна и съхраняване на сезонни гуми, ангажимент по застрахователни случаи, денонощна техническа помощ на пътя, осигуряване на автомобил за подмяна, ако се налага).

Предимството на оперативен лизинг на автомобили пред покупката на автомобил това е преди всичко икономията на собствени средства на фирмата. Автопаркът е в баланса на лизинговата фирма, а това позволява да се освободят средства за основната дейност и да се подобрят финансовите показатели на фирмата.

Оперативният лизинг на автомобили съкращава съществено число счетоводни операции, свързани с автопарка и облекчава работата на счетоводството като цяло. Правят се икономии на време и ресурси в това и без това много натоварено звено. Съкращава се броя на контрагенти, договори, фактури. Документооборота за автопарка се свежда до една фактура, с която се плаща дължимата вноска към лизинговата фирма.

Вашият коментар